kleurpotloden.jpg

Algemene voorwaarden XrossMedia

op .

XrossMedia vind het prettig om de algemene voorwaarden in een korte en makkelijke versie te tonen, wel zo overzichtelijk.

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en XrossMedia.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2. Aanbiedingen en offertes.

 1. De door XrossMedia gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven
 2. De prijzen in de genoemde aanbieding en offertes zijn exclusief BTW en andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waar onder reis- verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. XrossMedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XrossMedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan XrossMedia worden verstrekt.
 3. XrossMedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat XrossMedia is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft XrossMedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien door XrossMedia of door XrossMedia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart XrossMedia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4. Honorarium

 1. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van XrossMedia, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht
 2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door XrossMedia aangegeven wijze. Bezwaren tegen de juistheid van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 6. Onderzoek, reclames 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan XrossMedia. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XrossMedia in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal XrossMedia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door XrossMedia zal XrossMedia in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden a an de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaarzijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor XrossMedia extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

8. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
 3. XrossMedia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XrossMedia niet in staat is de verplichtingen na te komen.

9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. XrossMedia houdt zich de rechten en bevoegdheden voor die XrossMedia toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door XrossMedia verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van XrossMedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. XrossMedia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruik en, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van XrossMedia is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft XrossMedia het recht het betreffende geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Waar deze algemene voorwaarden niet is voorzien, is de Nederlandse wet van toepassing.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen indien noodzakelijk hier worden aangepast.